به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سیگنال تکنیکالی در قیمت های یاد شده می تواند آغاز گر موج صعودی خوبی باشد و بتواند به عنوان تعیین شده دست یابد.