در چند روز گذشته ، در حالی که سهامداران حقوقی در حال حمایت از نمادهای بزرگ و شاخص ساز هستند ،اغلب حقیقی ها تمایل به خرید نمادهای کوچکتر از جمله گروه انبوه سازی ، سیمانی ، کاشی و سرامیک و ... از خود نشان می دهند. در همین راستا عضو هیأت مدیره بانک مسکن گفت: بخش مسکن رونق گرفته است، چرا که تا یکی دو سال گذشته تقاضایی برای سیمان وجود نداشت اما برای ٣٠ میلیون تن سیمان دپو شده به یکباره صف کشیده شد، پس باید اذعان کرد که تولید مسکن رونق گرفته است...