در گروه ساختمانی و انبوه سازی کم‌کم شاهد صدور سیگنال‌های مثبت از ٣ ناحیه : افزایش ارزش معاملات ، برگشت از سطح تکنیکی مناسب و افزایش توجهات به نمادهای این گروه هستیم. به نظر می رسد بازار بواسطه افزایش نرخ ارز از یکسو و از سوی دیگر جذاب شدن قیمت ها ، تمایل بیشتری برای حرکت به روی نمادهای این گروه پیدا کرده است. شاخص گروه انبوه سازی درست از ناحیه ای برگشت زده که در سال ٩٢ وارد فاز صعودی شده بود. این وضعیت نشان می دهد که ...