هفته گذشته سه سهم به کاربران معرفی شد ، شامل ذغال سنگ نگین طبس ٢٨٠ تومانی که در سطوح قیمتی معرفی شده قرار دارد ؛ سرمایه گذاری توسعه ملی ١٠۴ تومانی که ۵ درصدی نوسان مثبت به همراه داشته است و «ثنوسا»ی ١٢۵ تومانی که تا آستانه قیمت های ١۴٠ تومانی رشد کرده است...