زیرا در خصوص شرکت های تولیدی اولا می تواند به تغییرات قیمت بازار منتج گردد و ثانیا سهم شرکت را در بازار متحول کند همچنین در خصوص شرکت های خدماتی و مالی ...

یکی از مهم ترین ریسک های غیر مالی در شرایط کنونی بازار سرمایه ریسک صنعت است. ریسک صنعت عبارت است از نوسانات بازدهی سرمایه‌گذاری که براثر اتفاقات یا وقایع خاص و تغییرات دریک صنعت خاص محتمل است. ریسک در صنعت می‌تواند عوامل مختلفی داشته باشد اما سود و دارایی دو عامل مهم ریسک در صنایع به‌حساب می‌آیند. در این میان تغییرات سود، ریسک کمی به صنعت وارد می‌کند درحالی‌که تغییر ارزش دارایی، عامل اصلی واردکردن ریسک به صنعت به‌حساب می‌آید.

ریسک صنعت به راحتی به شرکت های فعال در آن حوزه می تواند منتقل شود لذا ریسک دارایی در صنعت به شکل دیگری در شرکت های فعال بروز خواهد کردو می توان آن را در قالب ریسک عملیاتی توضیح داد. ریسک عملیاتی هنگامی بررسی می‌شود که یک سازمان عملیات خود را به‌خوبی انجام ندهد. در این وضعیت سازمان رو به افول خواهد گذاشت و نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری سازمان دچار کاهش می‌شود. باید توجه داشت که ریسک‌های عملیاتی ممکن است منجر به ریسک‌های اعتباری و بازار شوند که با تعریف اجزاء عملیات یک سازمان می‌توان ریسک هر فرایند را به حداقل رسانید. باید افزود هر یک از دو ریسک فوق مبحث گسترده ای را شامل می شوند اما به اختصار در خصوص ریسک اعتباری می توان به تحمیل هزینه های مالی سنگین اشاره کرد و در خصوص ریسک بازار، به خطر افتادن جایگاه شرکت در بازار باید مورد توجه قرار گیرد.

به‌عنوان‌مثال یک اشتباه عملیاتی در معامله تجاری مانند عدم انجام جابه‌جایی یک محصول یا عدم انعقاد یک قرارداد ممکن است ریسک بازار یا ریسک اعتباری ایجاد کند، زیرا در خصوص شرکت های تولیدی اولا می تواند به تغییرات قیمت بازار منتج گردد و ثانیا سهم شرکت را در بازار متحول کند همچنین در خصوص شرکت های خدماتی و مالی می تواند فرآیند سودآوری را تحت الشعاع قرار دهد. لذا مدیریت این ریسک نیاز مبرم همه شرکت های تولیدی و مؤسسات مالی اعم از بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، بیمه‌ها و غیره می­باشد.