راهکار اساسی برای کاهش ریسک سیاسی، حرکت به سمت دارایی های مطمئن است و در بازار سرمایه نیز می توان کم و بیش آن را یافت. برای مثال کافی ست در زمان بحران های سیاسی، سرمایه گذاری در سهامی صورت گیرد که...