در هفته گذشته سه سهم به کاربران ویژه معرفی شد.سرمایه گذاری پتروشیمی ١٢٨ تومانی که با نوسانات مثبت اندکی همراه شده است ، کاغذ پارس که در قیمت های ٣٠٠ تومان معرفی و تا قیمت های ٣٣٠ تومان رشد کرده و ١٠ درصد بازدهی مثبت را به ثبت رسانده است ، همچنین صدرای ١٠۴٠ تومانی که به منظور شفاف سازی متوقف شده است...