بورس ٢۴ : بازارهای کالایی تقریباً برای اغلب بازارها منتظر حجم عرضه های بورس کالاست تا بتواند چهره واقعی معاملات را ترسیم کند. دلار ۴٢٠٠ تومان به عرضه های جدی نیاز دارد تا بتواند در بازارهای داخلی نیز تثبیت شود. این در حالی بود که در بازار فولاد میل به رشد قیمت ها و در بازار پلیمرها تا حدودی ابهام موج می زند. در بازار آتی اما فاکتورهای متناقض در حال ایفای نقش است که در کنار نوسان قیمت ها در بازار نقدی تغییر چندانی را در قیمت ها پدید نیاورد...