این مقدار در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه یافته رقم قابل توجهی ست. در ایران به دلایل سنتی، تمایل به این سرمایه گذاری علیرغم افت و خیز دوره ای همواره بالا بوده و توجه به آن هیچگاه کم نشده است...