مدیران و سهامداران به‌منظور حداکثر سازی منافع و حفظ همکاری، به اعمال مدیریت سود و حاکمیت شرکتی دست می‌زنند. بر اساس تحقیقات در شرکت‌های مختلف، وقتی مدیران ...