در چارچوب زمانی روزانه افت و خیزهای ۴ سال اخیر قیمت را می توان داخل یک کانال صعودی محصور کرد. طی این مدت قیمت به تناوب بین خطوط کف و سقف کانال در حال نوسان بوده است. ..