به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم از دید تکنیکالی اصلاح قیمتی خوبی نموده و در سطوح حمایتی قوی قرار گرفته است از سوی دیگر از دید بنیادی فروش سهام دو شرکت زیر مجموعه و برنامه برای فروش سهام ٣ شرکت دیگر و تغییرات در پرتفوی خود سبب می شود تا سهم با رشد قیمتی و بازدهی خوبی مواجه شود.