برای امروز برخی بر این باورند که پس از چند روز ریزش شاخص و جذاب شدن قیمت ها احتمالا شاهد افزایش تقاضا در بازار خواهیم بود. حرف بیراهی هم نیست...