بورس تهران در معاملات نخستین روز کاری هفته با یک شرایط «مبهم و گنگ» مواجه بود. از یکسو معامله گران گارد عرضه داشتند و از سوی دیگر قیمت ها آنقدر افت کرده بود که آنها را از حضور در سمت فروش بر حذر می داشت ! بازار روز چهارشنبه در حالی با افت بیش از ۴۵٠ واحدی به پایان رسیده بود که باید گفت اثرات بمباران کوتاه مدت آمریکا و متحدانش در قیمت ها منعکس شده بود. بنابراین دلیلی برای ادامه حمله معامله گران فروشنده در بازار ...