امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که سایه جنگ در سوریه تا حدود زیادی از سر بازار برداشته شد. در دقایق ابتدایی روز گذشته شاهد حمله موشکی امریکا و متحدانش (انگلیس و فرانسه) به سوریه بودیم که خوشبختانه این حملات محدوده بود و ختم به خیر شد. در مورد برجام هم که صحبت ها تلطیف شده و امیدواری ها برای باقی ماندن امریکا در برجام بیشتر شده است. به نظر می رسد امروز بازار این پتانسیل را دارد که...