بورس ٢۴ : همزمان با افزایش قیمت دلار سهام شرکت های صادرکننده و ارزآور حاضر در بورس تهران هم مورد توجه و اقبال بازار سهام قرار گرفته است.پتروشیمی جم یکی از این سهم هاست که اخیر با تکانه هایی مثبت مواجه شده است. بررسی بنیادی بورس ٢۴ نشان می دهد : افزایش نرخ ارز با فرض ثابت بودن قیمت جهانی محصولات ، باعث افزایش حدود ٣٠ درصدی سود هر سهم این شرکت می شود، اما اتمام معافیت مالیاتی شرکت در فروردین ماه سال جاری این افزایش را خنثی می کند.درباره این شرکت بیشتر بدانید...