بورس ٢۴ : روز بیست و پنجم بهمن ماه سال ٩۶ بود که ۴٠ مدیرعامل و عضو هیات مدیره نهادهای مالی و شرکت های کارگزاری فعال در بورس به همراه خبرنگاران اقتصادی از کارخانه فولاد خراسان واقع در نیشابور بازدید کردند تا از نزدیک در جریان آخرین تحولات قطب سوم فولاد کشور قرار بگیرند.... در این بازدید ، تحلیل یک ١٠٠ صفحه ای بورس ٢۴ از آخرین وضعیت فولاد در ایران و جهان ارائه شد.بخش نخست این تحلیل که به بررسی وضعیت صنعت فولاد جهان پرداخته بود ، چندی پیش از نظرتان گذشت. این تحلیل نشان می داد که تولید فولاد در جهان به سمت تارگت ١٧٠٠ میلیون تن در حال حرکت است و ایران در این صنعت نه تنها وارد کننده نیست بلکه با حدود ١٧.٩ میلیون تن تولید بیستمین صادرکننده فولاد در جهان است... در بخش دوم این تحلیل هم خواندیم که در صنعت داخلی فولاد سرمایه گذاری زیادی در تولید مقاطع فولادی انجام شده است که به دلیل کاهش مصرف مقاطع از سال ١٣٩٠، با ظرفیت مازاد بسیاری در این زمینه روبرو هستیم به نحوی که تولید مقاطع تنها ٣٣% ظرفیت تولید را شامل می شود. این تحلیل نشان می داد : کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در صنعت ساختمان دلیل اصلی این اتفاق است.... اما بخش پایانی این تحلیل از ارزش حدود ٣۵٠٠ تومانی فولاد خراسان حکایت دارد و این که «فخاس» با ارزش واقعی خود دست کم ١۵ درصد فاصله دارد...