اما امروز دوشنبه ٢٨ اسفند ماه ، آخرین روز کاری از سال ٩۶ را در حالی آغاز می کنیم که در مجموع و با همه فراز و فرودها سال بدی نداشتیم! بازار با رشد قیمتی در تک سهم هایی چون کترام و فباهنر و ... کار خود را آغاز کرد. در ادامه نمادهای بازارپایه ای رشد خیره کننده ای داشتند و سپس بازار کدال محور شد و گروه های مرتبط با بازارهای جهانی سکان را در اختیار گرفتند. این اواخر هم خودرویی ها بودند که کم و بیش مورد توجه واقع شدند...