در گروه بانکی فضا بد نبود و حمایت ها ادامه داشت بطوریکه برای امروز هم شاهد تشکیل صف خرید در نماد بانک صادرات بودیم. این وضعیت موجب شد تا بانک ملت هم با افزایش تقاضا در مرز قیمت های ١٠٠ تومانی قرار بگیرد. جالب اینجاست که در نماد بانک ملت ، ٧٠ درصد معاملات انجام شده بین حقوقی ها بوده و حقیقی ها خیلی تمایلی به خرید نشان نداده اند. به نظر سقوط سهمگین وبصادر در کنار حمایت بازارگردان موجب شده تا ...