اما امروز بورس تهران در حالی کار خود را آغاز می کند که تنها دو روز کاری تا پایان سال داریم و از امروز فروشندگان باید مبلغ حاصل از فروش خود را در سال ٩٧ برداشت کنند! همین امر می تواند تا حدودی از فشار فروش در بازار بکاهد. با این حال بعید است از تب و تاب و اتفاق های خاص بازار خبری باشد...