این شرکت سرمایه گذاری مالک سهام شرکت های تولید کننده مواد غذایی ست که طی سال های اخیر سهم خود را از بازار مواد غذایی به صورت قابل توجه افزایش داده است...