به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سیگنال تایید شده از سوی تحلیلگران بنیادی و تکنیکال با پتانسیل های خوبی همراه و خرید در سطوح قیمتی یاد شده می تواند بازدهی خوبی در بازه کوتاه مدت و میان مدت به همراه داشته باشد.