کاهش سرعت گردش نقدینگی در بازار موجب شده تا از جذابیت بازار کاسته شود و خصوصا معامله گران کوتاه مدتی دچار زیان شوند. با این حال به نظر می رسد از امروز تا پایان سال به مرور از فشار فروشنده ها کاسته شود. به نظر می رسد شرایط بازار امروز به مراتب بهتر از چند روز گذشته باشد....