همانگونه که در بخش های قبلی آموزش مطرح شد مزایای بیمه عمر کم نیست و حتی در کشورهای پیشرفته هر فرد بیش از یک بیمه عمر تهیه می کند اما ضریب استفاده از آن در کشورمان بسیار پایین است، اما دلیل آن چیست؟

همانگونه که در بخش های قبلی آموزش مطرح شد مزایای بیمه عمر کم نیست و حتی در کشورهای پیشرفته هر فرد بیش از یک بیمه عمر تهیه می کند اما ضریب استفاده از آن در کشورمان بسیار پایین است، اما دلیل آن چیست؟

شاید یکی از دلایل اصلی که بیمه عمر در کشور مورد استقبال قرار نمی گیرد عدم اطمینان از تعهدات بیمه ها در آینده است. در کشور ایران صنعت بانک به دلیل ریسک های فراوان و شرایط اقتصادی نه چندان پایدار طی سال های اخیر در معرض چالش قرار گرفته است اما حقیقت آن است که بیمه های عمر توسط شرکت هایی صادر می شوند که همگی از بیمه اتکایی برخورداند به دان معنا که شرکت های بیمه گر اتکایی ایرانی یا خارجی طرف قرارداد ملزم به ایفای تعهدات شرکت های بیمه حتی در صورت ورشکستگی بیمه های صادر کننده هستند. از سوی دیگر بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر وظیفه تثبیت شرایط و ایفای تعدات حتی در صورت عمل نکردن بیمه گران اتکایی (در زمان فورس ماژور) را دارد و در طی دهه های اخیر فارغ از شرایط جغرافیایی، سیاسی یا بحران، بیمه مرکزی ضامن فعالیت بیمه گرها و تعهدات آن ها در قبال بیمه گذارها (فرد بیمه شده) بوده است.

دلیل دیگری که می توان به شرایط موجود در عدم استقبال گسترده به بیمه های عمر عنوان کرد، بحث بیمه تامین اجتماعی و مقرری در آینده است.اعتماد بیش از حد به تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد دولتی مردم را از استفاده از بیمه دیگر منصرف کرده است و این در حالی ست که تامین اجتماعی در شرایط کنونی یک نهاد زیان ده با بدهی سنگین تلقی می شود. اینکه تکیه بر یک نهاد زیان ده برای سپری کردن دوران بازنشستگی یا بیماری چقدر می تواند درست باشد، یک مسئله جداست اما اینکه چگونه چنین بیمه ای تمام نیازهای بیمه گذاران را پاسخ می دهد و آیا فرد بیمه گذار به هیچ پوشش کم ریسک دیگری نیاز دارد یا ندارد، بحث دیگری ست.

از دیگر دلایل می توان به عدم آگاهی از شرایط بیمه های عمر اشاره نمود. آشنایی به مزایای این بیمه می تواند جدای از بحث اقتصادی، زندگی فرد را در زمان بحران از ورطه ورشکستگی نجات دهد.

علاوه بر این در صورت فوت طبیعی فرد بیمه گذار پس از پرداخت قسط اول، بازماندگان وی مبلغ بیمه فوت مندرج در قرارداد را به طور کامل دریافت خواهند کرد.

در زمان از کار افتادگی دائم، بیمه‌گذار از پرداخت اقساط معاف می‌شود و در پایان کل سرمایه را دریافت خواهد کرد.

اگر شخص بیمه شده در سررسید سالانه بیمه عمر و سرمایه گذاری به هر دلیل قادر به پرداخت حق بیمه نباشد، می‌تواند از اندوخته حاصل از سرمایه گذاری خود به منظور پرداخت حق بیمه آن سال استفاده کند.

در برخی شرکت ها، این امکان به بیمه گذار داده می شود در طی دوره، بدون ضامن وام دریافت کند و اقساط آن را در سنوات آتی پرداخت نماید.