از طرف دیگر عرضه اولیه اطلاعیه عرضه اولیه نماد سپ برای روز سه شنبه روی خروجی کدال نشست که چیزی در حدود ١۴٠ میلیارد تومان نقدینگی طلب می کند. بدین ترتیب ممکن است تامین نقدینگی برای خرید سپ توسط سهامداران خرد ....