روز گذشته در ادامه معاملات کم حجم و رخوت آور بازار ، شاهد افت نماگر اصلی بازار سهام بودیم. در حالی که اغلب گروه ها و صنایع به کما رفتند ، این تنها خودروسازان هستند که با نوسانات مثبتی همراه هستند. البته این را هم باید اذعان کرد که نه همه خودروسازان! بلکه نمادهایی چون ...