به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، سهم اخیرا رشد قیمتی خوبی داشته است اما پس از این رشد قیمتی مجددا در مسیر اصلاح قرار گرفته و به حمایت خود برگشته است خرید سهم با پذیرش ریسک بالا در حمایت عوان شده می تواند مناسب باشد.