در چارچوب زمانی هفتگی نوسانات قیمتی سهم را از ابتدا تا کنون شمارش کردیم. به نظر می رسد با یکسری امواج ایمپالس مواجه هستیم...