«به پرداخت» شرکتی با ارزش بازار حدود ١٧٠٠ میلیارد تومان یکی از نمایندگان خوشنام صنعت پرداخت در بازار سرمایه است.سهام این شرکت هر چند رشد قیمت قابل توجهی را از زمان عرضه یعنی تیرماه ٩۶ تاکنون نداشته اما در وضعیت عملیاتی خوبی به سر می برد.تحلیل گران برای «به پرداخت» با توجه به صورت های مالی ٩ ماهه تا پایان سال جاری سود عملیاتی حدود ۴٠٠ میلیارد تومانی را گمانه زنی کرده اند ؛ شرکتی که ٩۵ میلیارد تومان سرمایه دارد و نسبت سود عملیاتی پیش بینی شده به سرمایه ثبتی ، از توان سود سازی بالای این تراکنشی بازار سهام حکایت دارد...