در گروه پالایشی معاملات ضعیف و کسل کننده دنبال می شود و این در شرایطی است که گزارش ها یکی پس از دیگری می رسد و اکثر شرکت ها دست خالی آمدند. بعد از گزارش شراز این شاوان بود که گزارش ٩ ماهه خود را منتشر کرد. گزارشی که حاوی نکات منفی بود اما شپنا وضعیت بهتری داشت و اگرچه او هم افت حاشیه سود ناخالص را تجربه می کند اما حاشیه سود شرکت به مانند سایر پالایشی ها افت زیادی نداشته است. در جمع بندی گزارش های ٩ ماهه باید گفت که ٢ شرکت ...