در گروه پالایشی شراز با افت قیمت به محدوده حمایتی ١.٢۵٠ تومانی نزدیک می شود. این شرکت در دوره ٩ ماهه موفق شده ١.۶٣٣ ریال معادل ٧۶.۵ درصد از سود خود را پوشش دهد. گفتنی است ، فروش و سود ناخالص شراز در کوارتر اول به ترتیب ٧.٠٣٨ و ٧۵٣ میلیارد ریال بوده است. این یعنی حاشیه سود ناخالص در فصل بهار در حدود ١٠.۵ درصد بوده است. در تابستان کمی حاشیه سود کمتر شده است. این شرکت در ٣ ماه دوم سال در شرایطی ٧.۵۴۶ میلیارد ریال فروش زده که سود ناخالص ۶٢٠ میلیارد ریال بوده است. بنابراین حاشیه سود ناخالص در کوارتر دوم به ...