به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم با توجه به برنامه فروش سهام شرکت های زیر مجموعه و پتانسیل تعدیل مثبت از یک سو و عدم رشد قیمتی و بازده متناسب با پتانسیل های بنیادی خود و دارا بودن سود و سود تقسیمی بالا گزینه مناسب و کم ریسکی برای سهامداران با دید میان مدت می باشد.