امروز سه شنبه در حالی به نیمه اسفند ماه رسیدیم که شرایط بازار تا حدودی پیچیده شده است. از یک طرف ابهامات سیاست خارجه در خصوص برجام را داریم و از دیگر سو رفتار متناقض اقتصادی دولت همه را گیج کرده! قرار داشتن در روزهای پایانی سال و کمبود نقدینگی در بازار را هم به دو مورد فوق اضافه کنید. مضاف بر اینکه بازارهای جهانی هم ساز ناکوک می زدند و در لحظه نگارش این مطلب هر تن روی ٣٣٠٠ دلار و هر تن مس ۶٩٣٣ دلار قیمت دارند. به این ترتیب به نظر می رسد امروز شاهد ادامه یافتن فشار فروش در گروه معدنی و فلزی خصوصا گروه روی باشیم...