سلام بر حسین شهید

امروز سه شنبه در حالی به نیمه اسفند ماه رسیدیم که شرایط بازار تا حدودی پیچیده شده است. از یک طرف ابهامات سیاست خارجه در خصوص برجام را داریم و از دیگر سو رفتار متناقض اقتصادی دولت همه را گیج کرده! قرار داشتن در روزهای پایانی سال و کمبود نقدینگی در بازار را هم به دو مورد فوق اضافه کنید. مضاف بر اینکه بازارهای جهانی هم ساز ناکوک می زدند و در لحظه نگارش این مطلب هر تن روی ٣٣٠٠ دلار و هر تن مس ۶٩٣٣ دلار قیمت دارند. به این ترتیب به نظر می رسد امروز شاهد ادامه یافتن فشار فروش در گروه معدنی و فلزی خصوصا گروه روی باشیم...