روز گذشته مطابق انتظارات روند کلی بازار منفی بود. با این حال در گروه های پتروشیمی ، پالایشی و تا حدودی فلزی ها شاهد حمایت سهامداران حقوقی بودیم و از طرف دیگر در گروه خودرویی فشار فروش در محدوده مثبت افزایش یافت. اما امروز دوشنبه در حالی به سراغ بازار می رویم که وضعیت بازارهای جهانی از اهمیت بسزایی برخوردار است. ...