در هفته گذشته سه سهم به کاربران معرفی شد .فولاد مبارکه ٢٨۵ تومانی که هم اکنون در قیمت های ٢٩۵ تومانی قرار دارد ، صندوق بازنشستگی ١۶٠ تومانی که در قیمت های ١٧٠ تومان هم معامله شد و نهایتا صدرای ١٠۵٠ تومانی که در قیمت های ١٠٧٠ تومان هم معامله شد...