روز بیست و پنجم بهمن ماه سال جاری بود که ۴٠ مدیرعامل و اعضای هیات مدیره نهادهای مالی و شرکت کارگزاری فعال در بورس به همراه خبرنگاران اقتصادی از کارخانه فولاد خراسان واقع در نیشابور بازدید کردند تا از نزدیک در جریان آخرین تحولات قطب سوم فولاد کشور قرار بگیرند.... در این بازدید تحلیل یک ١٠٠ صفحه ای بورس ٢۴ از آخرین وضعیت فولاد در ایران و جهان ارائه شد.بخش نخست این تحلیل که به بررسی وضعیت صنعت فولاد جهان پرداخته از نظرتان می گذرد.این تحلیل نشان می دهد که تولید فولاد در جهان به سمت تارگت ١٧٠٠ میلیون تن در حال حرکت است و ایران در این صنعت نه تنها وارد کننده نیست بلکه با حدود ١٧.٩ میلیون تن تولید بیستمین صادرکننده فولاد در جهان است. این تحلیل دید نسبتا جامعی از صنعت فولاد در جهان در اختیار شما می گذارد...