بورس تهران مدتی است در یک سیکل نوسانی قرار گرفته و تغییرات چندانی را در نماگر بازار سرمایه شاهد نیستیم. پس از یک رشد خوب در ٢ – ٣ ماه اخیر بازار سرمایه اکنون به خواب زمستانی فرو رفته و اغلب گروه های لیدر به حاشیه رانده شدند و تنها گروه خودرویی (خصوصا قطعه سازها) هستند که در حال جبران عقب ماندگی خود از رشد بازار هستند...