روز گذشته بورس تهران همانند روز شنبه کار خود را با فشار عرضه ها و در محدوده منفی دنبال کرد. شدت کاهش شاخص هم وزن نسبت به شاخص کل بیانگر این مهم بود که فشار فروش در کل بازار وجود دارد.اما امروز در آخرین روز از بهمن ماه ، بازار را در حالی آغاز می کنیم که...