امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که گزارش های میدانی حاکی از افزایش آمار ابطالی صندوق هاست و اگر این رویه ادامه داشته باشد می تواند باعث ایجاد فشار فروش مضاعف در بازار شود. ...