در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم هفتگی ، افت و خیزهای قیمت تداعی کننده یک ساختار اصلاحی مرکب به شکل wxyxz است...