سبد سهام پیشنهادی این هفته نیز چند سهم بنیادی و تکنیکی را مورد ارزیابی قرار داده است...