در نمودار روزانه پس از رسیدن قیمت به محدوده ١٩٠ شاهد وارد شدن قیمت به فاز اصلاحی بودیم. ابتدا قیمت در قالب یک زایگزاگ دوگانه ریزش کرده و...