سلام بر حسین شهید

در نمودار روزانه پس از رسیدن قیمت به محدوده ١٩٠ شاهد وارد شدن قیمت به فاز اصلاحی بودیم. ابتدا قیمت در قالب یک زایگزاگ دوگانه ریزش کرده و...