این در حالی ست که مزایای ناشی از بیمه عمر و سرمایه گذاری در آن نه تنها منافع کوتاه مدت دارد بلکه منافع بلند مدتی دارد که بارها جذاب تر از نوسانات کوتاه مدت اقتصادی در بازارهای گوناگون خواهد بود...

یکی از بیمه های پر کاربرد و مفید در دنیا بیمه عمر است که بیشترین طرفدار را در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته به خود اختصاص داده است اما در ایران می توان این نوع بیمه را از حاشیه نشین های صنعت نامید. بیمه ای که به نوعی سرمایه گذاری بلند مدت تلقی می شود اما در ایران به دلیل مغفول ماندن ابعاد بلند مدت و مزایای آتی مورد توجه قرار گرفته است.

در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته با صنعت بیمه بالغ، ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق‌بیمه به تولید ناخالص داخلی) رابطه مستقیمی با میزان کیفیت زندگی مردم در یک کشور دارد و در کشورهایی نظیر امریکا و استرالیا در سال های مختلف ضریب نفوذ بیمه بین ۷ تا ۱۲ درصد است. این مقدار در متوسط جهانی معادل 6.5 درصد می باشد و در منطقه خاور میانه حدود 1.7 درصد و نهایتا برای ایران حدود 2 درصد است. باید این نکته را مورد توجه قرار داد که در کشورهای توسعه یافته بیشترین حق بیمه تولیدی در صنعت بیمه از محل بیمه عمر تامین می شود و این رقم در کشورهای اروپایی بیش از 60 درصد است و امریکا و کانادا حتی از اروپانیز پیشی گرفته اند و سهم بیشتری از کل حق بیمه ها را به بیمه عمر اختصاص داده اند.

در طی سالیان اخیرمطابق آمار ارائه شد در سال 2017 صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته با ثبات همراه بوده است و در بازارهای نوظهور ضمن ادامه نرخ مثبت در حال بزرگ تر شدن است. در سال 2016 نرخ رشد بیمه عمر در کشورهای دارای بازار نوظهور به 20 درصد می رسد و پیش بینی می شود ضمن روند صعودی از شتاب آن در سال های 2017 و 2018 اندکی کاسته شود اما باز هم نرخ رشد حدود 15 و 11 درصدی برای سال های آتی پیش بینی می گردد. این در حالی ست که به طر متوسط در سال 2016 نرخ رشد بیمه عمر در جهان با رشد 5.4 درصدی روبرو بود و برای سال های 2017 و 2018 به ترتیب رشد 4.8 و 4.2 درصدی مورد انتظار است. نمودار زیر نرخ رشد بیمه عمر در کشورهای مختلف را نشان می دهد.

نرخ رشد بیمه عمر

نمودار فوق به خوبی اهمیت بیمه های عمر و حرکت گسترده عمومی به سمت آن را در جهان نشان می دهد اما به نظر می رسد کشور ایران برای ارتقای رفاه اجتماعی و توسعه فرهنگ بیمه راه طولانی در پیش دارد و هنوز جایگاه اصلی بیمه عمر برای اقشار جامعه نامعلوم است. بیمه عمر بر اساس مزایای آینده شهروندان یک جامعه ترویج می شود و به نظر می رسد توجه به نوسانات کوتاه مدت، جامعه را از تمرکز به آینده باز داشته است. این در حالی ست که مزایای ناشی از بیمه عمر و سرمایه گذاری در آن نه تنها منافع کوتاه مدت دارد بلکه منافع بلند مدتی دارد که بارها جذاب تر از نوسانات کوتاه مدت اقتصادی در بازارهای گوناگون خواهد بود ضمن آنکه آینده نامعلومی را بیمه می کند که در زمان اضطرار، پاسخگوی نیاز فرد بیمه شده و خانواده وی خواهد بود. به بیان دیگر هر شهروند در بیمه عمر حکم یک بازیکن همیشه برنده را دارد به شرطی که بازی را در زمان مناسب آغاز کند. در مطالب آتی با ویژگی های بیمه عمر بیشتر آشنا خواهید شد.