در هفته گذشته سه سهم به کاربران معرفی شد. فولاد مبارکه ٢٨۵ تومانی که با بازدهی خوبی به سطوح ٣٠٠ تومانی رسید و گل گهر ٢۴٠ تومانی که در قیمت های ٢۴۵ تومان در نوسان است. نفت و گاز پارسیان هم که در قیمت ٢٣٠ تومان معرفی شد و با بازدهی خوبی به سطوح ٢۴۵ تومانی رسیده است....