در گروه پتروشیمی نگاهی به یکی از اهرمی ترین نمادها در بخش تولید کننده متانول خواهیم داشت. «پتروشیمی زاگرس» سهمی است که در این شماره از چشم انداز زیر ذره بین بورس ٢۴ قرار خواهد گرفت. شرکت پتروشیمی زاگرس در راستای اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور و به منظور دستیابی به بازارهای جهانی و کسب سهم مناسبی از بازار متانول ، در سال ١٣٧٩ تأسیس گردید. به منظور توانمندسازی شرکت برای رقابت در بازارهای جهانی و ...