به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم حمایت خوبی در قیمت های یاد شده داشته و هم از نظر ان ای وی و هم از نظر رشد سودآوری در بازه میان مدت جای رشد خوبی را داراست مضافا این که این سهم با ریسک پایین خود می تواند مورد توجه سهامداران ریسک گریز در بازارهای نوسانی قرار بگیرد.