اما امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که بار دیگر دلار سرکش شده است و به محدوده بالای ۴٧٠٠ تومان رسیده است! از طرف دیگر در نمودار شاخص کل اسیلاتورها در پارامتر سرعتی اغلب به محدوده اشباع فروش نزدیک می شوند و بنابراین به نظر می رسد فروش سهام در نمادهای شاخص در محدوده منفی امروز