به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این شرکت در راستای رشد سود شرکت های زیر مجموعه خود جای تعدیل مثبت خوبی دارد از سوی دیگر این شرکت با ارزش ان ای وی بالای یهمراه و در قیمت های یاد شده خریدش با ریسک کمی همراه می باشد.