سلام بر حسین شهید

سبد بنیادی این هفته چند سهم را برای خرید مورد بررسی قرار داده...