این روزها در حالی بازار را دنبال می کنیم که بار دیگر رویای فتح قله ١٠٠ هزارتایی ظاهرا رنگ باخته است. خصوصا در نمادهای بزرگ و شاخص ساز فلزی – پالایشی فشار عرضه ها محسوس تر از قبل شده و همین عامل باعث تشدید روند عرضه ها در بازار شده است....